Organizace od 17. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 17. května se nám konečně do školy vrací celý první stupeň bez rotace, druhý stupeň zatím stále rotačně.

To znamená, že v týdnu od 17. května 2021 budou prezenčně ve škole třídy: 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C

Věříme, že se děti do školy těší stejně tak, jako se těšíme my na ně.

Testování
Podmínkou účasti na prezenční výuce je podle Mimořádného opatření MZ testování žáků antigenními testy. Cílem testování je umožnit návrat k prezenční výuce a současně minimalizovat riziko onemocnění.

 • Žáci 1. stupně budou testování jedenkrát týdně – v pondělí 
 • Žáci 2. stupně budou testováni dvakrát týdne – pondělí, čtvrtek
 • Žáci, kteří nebudou v den testování ve škole, budou testování neprodleně po příchodu do školy.
 • Testování se neprovádí u žáka, který prokazatelně doloží, že absolvoval z důvodu onemocnění Covid – 19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT- PCR testu s pozitivním výsledkem.
 • Pokud chcete, aby se Vaše dítě účastnilo prezenční výuky, musí být testováno.
 • Pokud se žák prezenční výuky nebude účastnit z důvodu neúčasti na testování, škola bude jeho absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. V tomto případě je třeba domluvit se s jednotlivými učiteli na náhradní práci a konzultacích.
 • Škola nevydává potvrzení o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem pro potřeby návštěv kadeřnictví, v domovech důchodců, kroužků, apod. Pro tyto účely dokládá zákonný zástupce čestné prohlášení, že dítě bylo testováno antigenním testem s negativním výsledkem ne déle než před 72 hodinami.

Postup v případě pozitivního testu

 • Výskyt pozitivního testu v pondělí – škola bude informovat zákonného zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne. Ostatní žáci zůstávají v prezenční výuce
 • Výskyt pozitivního testu ve čtvrtek – škola bude informovat zákonné zástupce dané třídy, ve které se vyskytl pozitivní test, všichni odchází ze školy a pro třídu pokračuje distanční výuka 
 • Zákonnému zástupci, jehož dítě mělo pozitivní výsledek testu, bude vydáno potvrzení. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu ošetřujícího praktického lékaře svého dítěte
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává ošetřující lékař)

Ostatní opatření

 • časté větrání
 • jednorázové roušky nebo respirátory
 • dezinfekce rukou a povrchů
 • dodržování rozestupů

Výuka tělesné výchovy

je od 10. 5. 2021 je povolena ve venkovních prostorách. Nezapomeňte na vhodné oblečení pro venkovní sportování.

Družina

 • Ranní družina – bude v provozu od 6 hodin.
 • Provoz odpolední družiny bude do 16.30 hodin

Jídelna

 • Všichni žáci, kteří se v daném týdnu mají účastnit prezenční výuky, mají oběd automaticky přihlášen. 
 • Pokud se žák výuky účastnit nebude a o oběd nemáte zájem, je nutné jej odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny: 736 763 305
 • Žáci ostatních tříd na distanční výuce, pokud mají zájem o odebírání oběda, je to možné za těchto podmínek:
  • Odběr pouze do jídlonosičů od 13.50 – 14.15 hodin
  • Oběd je nutné přihlásit v aplikaci strava.cz
 • V jídelně se žáci stravuji po třídách
 • POZOR! 
  Od 10. 5. 2021 jsou opět 2 varianty oběda. Prosíme zákonné zástupce (hlavně menších dětí, které ještě nemají aplikaci ve svých telefonech), sledujte v aplikaci strava.cz jídelníček a navolte varianty dětem předem. Děkujeme.

Vážení rodiče, věříme, že vše společně zvládneme a děkujeme za respektování nastavených opatření.
Mgr. Dana Tužilová, ředitelka školy