PaedDr. Venuše Mirovská
Konzultační hodiny: každou středu – 12:00hod. – 16:00hod. Schůzku je třeba předem dohodnout.
Kontakt: 606 764 402

Školní poradenské centrum poskytuje poradenské a konzultační pedagogicko – psychologické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Hlavním smyslem centra je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy.

Nabízené služby:

 • poradenská intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogy
 • konzultace v rámci zápisů do 1. třídy, poradenství pro rodiče předškolních dětí a následné vyšetření školní zralosti
 • motivační přednáška pro rodiče budoucích prvňáků: Jak připravit dítě na nástup do 1. třídy a bezproblémové zvládání nároků ZŠ
 • šetření školních obtíží výchovného i výukového charakteru
 • diagnostika specifických poruch učení a chování
 • následná náprava obtíží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/žáci nadaní, žáci zdravotně postižení, s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, s poruchami pozornosti – ADD, ADHD nebo se žáky neprospívajícími z jiných důvodů – dlouhodobá nemoc, sociální znevýhodnění apod./
 • konzultace a oborné rady pro rodiče, případně společné konzultace rodič x učitel
 • odborná podpora při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům
 • spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními
 • společné konzultace s rodiči a pedagogy, zaměřené na vzdělávání, výukové a výchovné obtíže
 • sledování žáků přímo ve výuce, jejich reakce, úroveň zapojení a
 • spolupráce v kolektivu a s učitelem
 • rozvojové programy pro žáky s SPUCH (např. KUPOZ – program zaměřený na rozvoj pozornosti. Je určen pro děti s ADD, ADHD ve věku od 8 do 12 let. Základ programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem. Jednou za 14 dní probíhá konzultace se speciálním pedagogem.)
 • kurzy pro učitele
 • přednášky pro žáky
 • alternativní hodiny pro zlepšení atmosféry ve třídním kolektivu