Speciální pedagog

Speciální pedagog:
PaedDr. Venuše Mirovská
Konzultační hodiny: každý čtvrtek – 12:00hod. – 16:00hod. Schůzku je třeba předem dohodnout.
Kontakt: 606 764 402

Školní poradenské centrum poskytuje poradenské a konzultační pedagogicko – psychologické služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Hlavním smyslem centra je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy.

Nabízené služby:

poradenská intervence a služby pro žáky, rodiče, pedagogy
konzultace v rámci zápisů do 1. třídy, poradenství pro rodiče předškolních dětí a následné vyšetření školní zralosti
motivační přednáška pro rodiče budoucích prvňáků: Jak připravit dítě na nástup do 1. třídy a bezproblémové zvládání nároků ZŠ
šetření školních obtíží výchovného i výukového charakteru
diagnostika specifických poruch učení a chování
následná náprava obtíží žáků se speciálními vzdělávacími potřebami/žáci nadaní, žáci zdravotně postižení, s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, s poruchami pozornosti – ADD, ADHD nebo se žáky neprospívajícími z jiných důvodů – dlouhodobá nemoc, sociální znevýhodnění apod./
konzultace a oborné rady pro rodiče, případně společné konzultace rodič x učitel
odborná podpora při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
metodická podpora pedagogickým pracovníkům
spolupráce s dalšími poradenskými zařízeními
společné konzultace s rodiči a pedagogy, zaměřené na vzdělávání, výukové a výchovné obtíže
sledování žáků přímo ve výuce, jejich reakce, úroveň zapojení a spolupráce v kolektivu a s učitelem
rozvojové programy pro žáky s SPUCH (např. KUPOZ – program zaměřený na rozvoj pozornosti. Je určen pro děti s ADD, ADHD ve věku od 8 do 12 let. Základ programu je v domácí práci, společně pracuje rodič s dítětem. Jednou za 14 dní probíhá konzultace se speciálním pedagogem.)
kurzy pro učitele
přednášky pro žáky
alternativní hodiny pro zlepšení atmosféry ve třídním kolektivu

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close