O naší škole

Základní škola J. A. Komenského v Lounech, jednička, dívčí škola. Naše škola.

Poznávací zájezdy

Pro žáky prvního stupně organizujeme školy v přírodě a lyžařský kurz pro 4. a 5. ročník. Na druhém stupni pak žáci vyjíždějí na adaptační pobyt v 6. ročníku a lyžařský kurz v 8. ročníku. Žákům druhého stupně také každoročně nabízíme několik zahraničních pobytů, žáci 9. ročníků pravidelně ukončují své studium na naší škole týdnem u moře. Tyto pobyty přispívají k výraznému zlepšování vztahů v třídních kolektivech, žáci získávají vztah k přírodě a pohybu, poznávají zajímavá místa či jiné kultury a učí se respektovat jeden druhého.

Jazykové vzdělávání

Hlavní prioritou školy je jazykové vzdělávání žáků. Proto se naši žáci učí cizí jazyk již od prvního ročníku. Od šestého ročníku si dále volí druhý cizí jazyk z nabídky – německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk. Žáci mají možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi během pravidelných jazykových pobytů v zahraničí, při práci na zahraničních projektech v rámci programu eTwinning či během vícedenního setkání s rodilým mluvčím. Žáci mají také možnost skládat mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka Cambridge Certificate, z němčiny zkoušky Fit in Deutsch a zkoušky DELF z francouzského jazyka.

Moderní vybavení

Škola disponuje plně vybavenou počítačovou učebnou a nově také učebnou přírodních věd umožňující provádění chemických a fyzikálních pokusů, a učebnou cizích jazyků, která svým vybavením napomáhá rozvíjení jazykových dovedností žáků zejména v oblasti mluvení a poslechu. Součástí vybavení školy je dále multimediální učebna, interaktivní tabule v každé třídě a bezdrátové připojení k internetu „eduroam“. V přízemí hlavní budovy se nachází keramická dílna a pec, která je využívána v hodinách výtvarné výchovy a v rámci školních kroužků. Každý žák má k dispozici vlastní šatní skříňku, čip nebo ISIC kartu pro přístup do školy

Moderní technologie

Jdeme s dobou, a proto připravujeme žáky na život, jehož nedílnou součástí jsou moderní technologie. Učíme žáky využívat ICT a zavádíme informační a komunikační technologie do ostatních předmětů. V hodinách informatiky se žáci učí používat různorodé nástroje, stříhají vlastní videa a velký důraz je kladen na logické myšlení, programování a základy robotiky. Ve výuce se tak žáci mohou setkat s OzoBoty, roboty LEGO Mindstorms EV3, ale naučí se také používat a ovládat fotoaparát i dron. V hodinách všech předmětů mají naši žáci možnost pracovat s iPady.

Školní akce

Během celého školního roku pořádáme za pomoci našich žáků několik akcí. Příkladem jsou Vánoční trhy, Den otevřených dveří nebo Rozloučení 9. ročníků. Do výuky také zařazujeme projektové dny – Den jazyků, Den učitelů, Čtenářský den a další, při kterých žáci často spolupracují napříč ročníky. Starší žáci pomáhají mladším a učí se tak vzájemnému respektu a toleranci. Zástupci z řad žáků jednotlivých tříd se pravidelně schází na schůzkách Školního parlamentu, kde se společně učí samostatnosti a spoluodpovědnosti za chod školy, vymýšlí a připravují pro všechny další akce, např. Barevný týden, Plyšákový den, Společenský den, SuperHero Day a jiné.