Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy 

1. Práva a povinnosti strávníků 

 • Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen 
 • Před vstupem do jídelny provede každý strávník desinfekci rukou a během čekání ve frontě a během oběda dodržuje všechna platná hygienická opatření, pravidla slušného chování a stolování 
 • Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád 
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy 
 • Po konzumaci jídla odloží strávník tác na pohyblivý pás.  Je zakázáno dotýkat se pohyblivých částí pásu 
 • Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dohled podlahu ihned vytřít a vysušit 
 • Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřních předpisů, zajistí prvotní ošetření a oznamuje úraz vedení školy. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance 

2. Výdej obědů 

 • Termíny vydávání stravy ve školní jídelně: 11,00 hod. – 14,00 hod 

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování 

 • V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce pořídit čip v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo může využít ISIC kartu. Platba stravného probíhá výhradně zálohově bezhotovostním převodem přes účet školy. 
 • Postup bezhotovostní platby: 
 • číslo bankovního účtu:  107-2330090247/0100 
 • zpráva pro příjemce: příjmení a jméno, třída 
 • variabilní symbol: 324 
 • 1. platba na nový školní rok musí být provedena do 20. srpna příslušného školního roku 
 • Je třeba dbát, aby na účtu strávníka byly dostatečné finanční prostředky do 20. Dne předchozího měsíce. V případě nedostatečných finančních prostředků na tomto účtu, nebudou možné automatické hromadné objednávky stravy ze školní jídelny. Zároveň ani samotní strávníci nebudou mít možnost objednat si obědy individuálně prostřednictvím aplikace strava.cz.  Ověření stavu finančních prostředků strávníků preferujeme elektronicky prostřednictvím webové stránky www.strava.cz. Vedoucí školní jídelny může provést ověření manuálně v nejnutnějších případech, kdy není možný elektronický přístup strávníka do aplikace. 
 • Obědy na následující měsíc jsou automaticky přihlášeny k 25. dni předchozího měsíce. Pokud strávník nemá o obědy zájem, je nutné je odhlásit. V opačném případě oběd zůstává přihlášen a musí být uhrazen. 
 • Přihlásit a odhlásit oběd lze telefonicky u vedoucí školní jídelny nebo na www. strava.cz.  – do 14,00 hod. předešlého dne. Oběd na daný den lze objednat nebo zrušit nejpozději do 7.30 hod. telefonicky nebo na www.strava.cz 
 • Vyúčtování stravného za školní rok se provádí do konce července příslušného školního roku.  Při každé objednávce se z účtu odečítají peníze dle kategorií strávníků 
 • Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový v kanceláři vedoucí školní jídelny. Zakoupené čipy jsou majetkem strávníka a jsou nevratné. 
 • Zapomene-li strávník čip nebo ISIC kartu, nahlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny a vyzvedne si náhradní stravenku před vydáním oběda. 
 • Jídelní lístek bude vyvěšen minimálně na týden. Změna jídelníčku je vyhrazena 

4. Závěrečná ustanovení 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:  Alena Wawrečková 
 1. Zrušuje se předchozí znění tohoto předpisu, jeho uložení se řídí Spisovým řádem školy. 
 1. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2023