Přijímací řízení na SŠ

POZOR – nové informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021, pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 5. května 2021.
 2. řádný termín jednotné přijmací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021, pro nižší stupeň osmiletého gymnázia na 6. května 2021.
 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání 2. června 2021
 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělávání 3. června 2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz), zvážit svoje možnosti.
 2. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD). V současné době mohou školy nabízet i on-line DOD.
 3. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října , pro ostatní obory do 31. ledna.
 4. Oznámit výchovnému poradci výběr škol ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci dostanou formulář pro vyplnění.

Zájem o střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 9. 11. 2020, řediteli SŠ do 30. 11. 2020.

Seznam dvou SŠ na přihlášky na střední školu odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 8. 2. 2021, řediteli SŠ odevzdá uchazeč přihlášku do 1. 3. 2021.

5. Vyplněnou přihlášku žáci obdrží ve škole. Na některé obory je nutná lékařská prohlídka.

6. Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem).

Změny v příjímacím řízení na SŠ

U příjímacího řízení v roce 2020/2021 bude hlavní změnou to, že u čtyřletých oborů s maturitou si bude moci ředitel školy sám rozhodnout, zda k přijímacímu řízení využije jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) či připraví přijímací zkoušku školní.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

V případě víceletých gymnázií se předpokládá standardní průběh přijímacího řízení, a to jak, co se týče termínů pro podání přihlášek, tak konání jednotné přijímací zkoušky a zachování dvou termínů zkoušky.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ČTYŘLETÉ MATURITNÍ OBORY

V případě čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou uchazeč podává přihlášku na dvě školy, ředitel školy však bude mít možnost rozhodnout, zda se v případě jeho školy bude konat v rámci přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška nebo školní příjímací zkouška, či od obou zkoušek za stanovených podmínek posléze ustoupí. 

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, bude moci ředitel školy následně sám rozhodnout, zda bude jakoukoliv formu přijímací zkoušky na své škole vůbec konat či rozhodne o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Střední školy pak budou moci také rozšířit okruh vysvědčení, která budou v rámci přijímacího řízení zohledněna. Kritéria u jednotlivých škol vyhlásí ředitelé škol ve standardním termínu do 31. ledna 2021 s tím, že školní přijímací zkouška může proběhnout také distančním způsobem a nemusí být 12. a 13. 4. 2021. Termín pro podání přihlášky pro první kolo zůstává zachován na 1. března 2021.

! NOVÉ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE !

 1. Informace o nekonání JPZ se musí zveřejnit na stránkách SŠ od 8. 3. a uchazečům do 19. 3.
 2. Jestliže se na jedné škole nebude konat JPZ, pak tuto zkoušku bude uchazeč konat v obou termínech na škole, kde se JPZ koná
 3. Jestliže má uchazeč na přihlášce jeden obor bez maturity a druhý s maturitou, bude konat uchazeč JPZ v obou termínech na této škole

U talentových zkoušek u uměleckých oborů (konzervatoří), je hlavní změnou prodloužení období konání tohoto typu zkoušky, a to od 4. až 31. ledna 2021. 

U oborů gymnázií se sportovní přípravou se pak budou talentové zkoušky konat v termínu do 2. ledna do 31. března.

Co dělat po přijímacích zkouškách Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“ Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2021.
Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní. Nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí
. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
· Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí
· Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
· Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)
· Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close