PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz, www.istp.cz, www.uiv.cz, www.nuov.cz, www.msmt.cz), zvážit svoje možnosti
Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD)
Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října , pro ostatní obory do 31. ledna
Oznámit výchovnému poradci výběr škol ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci
Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem)
Vyzvednout si v základní škole oproti podpisu zákonných zástupců zápisový lístek

Termíny přijímacích zkoušek proběhnou 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019 na čtyřleté maturitní obory, náhradní termín je 13. a 14. 5. 2019 pro všechny obory

Termíny přijímacích zkoušek jsou 16. 4. a 17. 4. 2019 pro osmileté gymnázium.

Talentové zkoušky budou dle rozhodnutí jednotlivých SŠ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2019,

na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2019 a na Gymnázia se sportovní přípravou 2. 1. do 15. 2. 2019

Termíny přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je

od 22. 4. do 30. 4. 2019

Seznam dvou Sš na přihlášky na střední školu odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 6. 2. 2019, řediteli SŠ odevzdá uchazeč přihlášku do 1. 3. 2019.

Přihlášky na střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou výchovnému poradci ZŠ do 14. 11. 2018, řediteli SŠ do 30. 11. 2018.

     Co dělat do doby přijímacích zkoušek – do 12. 4. 2019  

Nemůže-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.
Co dělat po přijímacích zkouškách Řediel školy v případě oborů vzdělávání s matuaritní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 30. dubna 2019. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“ Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2019.
. Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené

V případě přijetí
. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
· Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí
· Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
· Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)
· Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy