Přijímací řízení na SŠ

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

  1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz), zvážit svoje možnosti.
  2. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD). V současné době mohou školy nabízet i on-line DOD.
  3. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října , pro ostatní obory do 31. ledna.
  4. Oznámit výchovnému poradci výběr škol ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci dostanou formulář pro vyplnění.

Zájem o střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 9. 11. 2020, řediteli SŠ do 30. 11. 2020.

Seznam dvou SŠ na přihlášky na střední školu odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 8. 2. 2021, řediteli SŠ odevzdá uchazeč přihlášku do 1. 3. 2021.

5. Vyplněnou přihlášku žáci obdrží ve škole. Na některé obory je nutná lékařská prohlídka.

6. Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem).

7.Vyzvednout si na základní škole oproti podpisu zákonných zástupců zápisový lístek.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Přijímací zkoušky proběhnou 12. 4. 2021 a 13. 4. 2021 na čtyřleté maturitní obory, náhradní termín je 12. 5. a 13. 5. 2021 pro všechny obory.

Přijímací zkoušky se konají 14. 4. a 15. 4. 2021 pro osmileté gymnázium.

Talentové zkoušky budou dle rozhodnutí jednotlivých SŠ v termínu od 2. 1. do 15. 1. 2021.

Na konzervatoř od 15. 1. do 31. 1. 2021.

Na Gymnázia se sportovní přípravou od 2. 1. do 15. 2. 2021. Tito žáci konají také jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.

Termíny přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je od 22. 4. do 30. 4. 2021.

Nemůže-li se žák z vážných důvodů zkoušky účastnit, musí se omluvit písemně nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu.

Co dělat po přijímacích zkouškách Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“ Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2021.
. Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní -nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí
. Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
· Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí
· Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí
· Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek)
· Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close