PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

  1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz), zvážit svoje možnosti.
  2. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD). V současné době mohou školy nabízet i on-line DOD.
  3. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2021, pro ostatní obory do 31. ledna 2022.
  4. Oznámit výchovnému poradci výběr škol ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci dostanou formulář pro vyplnění poslední týden v lednu, odevzdají nejpozději do 8. 2. 2022 výchovnému poradci. Podle tohoto formuláře budou žákům vytištěny přihlášky. Přihlášky pak doručit na SŠ do 1. 3. 2022. Na některé obory je nutný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.
  5. Zájem o střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a gymnázia se sportovní přípravou odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 9. 11. 2021, řediteli SŠ do 30. 11. 2021.

6. Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem).

Termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ

MŠMT stanovilo ve školním roce 2021/2022 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 19. dubna 2022 , 2. termín: 20. dubna 2022


b) čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín: 12. dubna 2022 , 2. termín: 13. dubna 2022;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

  1. termín: 10. května 2022, 2. termín: 11. května 2022

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky,
a to v pracovních dnech v termínu:

Co dělat po přijímacích zkouškách Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2022. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“ Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2022.
Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní. Nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí
Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí
Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.