PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KROK ZA KROKEM

  1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na www.atlasskolstvi.cz, www.infoabsolvent.cz), zvážit svoje možnosti.
  2. Navštívit prezentační výstavy škol. Okres Louny : Vzdělávání 2023 Louny – 23.11. 2022 – Obchodní akademie a Střední odborná škola gen. F. Fajtla Žatec – 24.11. 2022 – Obchodní akademie a Střední škola zemědělská a ekologická
  3. Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol (DOD).
  4. Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala – ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek – pro obory s talentovou zkouškou do 31. října 2022, pro ostatní obory do 31. ledna 2023. Některé střední školy mohou stanovit i termín pro školní přijímací zkoušku.
  5. Oznámit výchovnému poradci výběr škol ( adresa SŠ, obor + kód) – žáci dostanou formulář pro vyplnění poslední týden v lednu, odevzdají nejpozději do 8. 2. 2023 výchovnému poradci. Podle tohoto formuláře budou žákům vytištěny přihlášky. Přihlášky pak doručit na SŠ do 1. 3. 2023. Na některé obory je nutný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání ( povinná lékařská prohlídka – PLP). Zájem o střední školu do oboru vzdělávání s talentovou zkouškou a gymnázia se sportovní přípravou odevzdat výchovnému poradci ZŠ do 9. 11. 2022, řediteli SŠ do 30. 11. 2022.

6. Odevzdat přihlášky střední škole ( osobně nebo doporučeným dopisem).

Termíny jednotné přijímací zkoušky na SŠ

MŠMT stanovilo ve školním roce 2022/2023 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: 17. dubna 2023 , 2. termín: 18. dubna 2023


b) čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín: 13. dubna 2023 , 2. termín: 14. dubna 2023;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

  1. termín: 10. května 2023, 2. termín: 11. května 2023

Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky,
a to v pracovních dnech v termínu:

Co dělat po přijímacích zkouškách Ředitel školy v případě oborů vzdělávání s maturitní zkouškou zveřejní seznam přijatých uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem pro zjišťování výsledků vzdělávání. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.“

Pokud se jednotná zkouška nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů od 22. dubna do 30. dubna 2023.
Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště nebo na SŠ ( na poště je uschováno jen 5 pracovních dní. Nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené).

V případě přijetí
Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. K vyzvednutí zápisového lístku je nutné přinést rozhodnutí o přijetí na odvolání.

V případě nepřijetí
Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.
Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).
Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti a www stránkách krajského úřadu nebo zvolené další školy.