Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy 

1. Práva a povinnosti strávníků 

2. Výdej obědů 

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování 

4. Závěrečná ustanovení 

  1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:  Alena Wawrečková 
  1. Zrušuje se předchozí znění tohoto předpisu, jeho uložení se řídí Spisovým řádem školy. 
  1. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021