Vnitřní řád ŠJ

Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy

 1. Práva a povinnosti strávníků
 • Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, zejména pokud mu bude prokázán podvod při odebírání stravy, může být ze školního stravování vyloučen.
 • Před vstupem do školní jídelny je každý strávník povinen použít dezinfekci na ruce.
 • Pedagogický dohled před vstupem do jídelny dohlíží, zda každý z žáků použil dezinfekci na ruce. 
 • Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.
 • Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.
 • Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.
 • Po konzumaci jídla odloží strávník tác na pohyblivý pás. Je zakázáno dotýkat se pohyblivých částí pásu.
 •  Pedagogický dohled sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.  
 • Po odchodu z jídelny strávník opět použije dezinfekci na ruce.
 • Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřních předpisů, zajistí prvotní ošetření a oznamuje úraz vedení školy. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

2. Výdej obědů

 • Termíny vydávání stravy ve školní jídelně: 11,00 hod. – 14,00 hod.

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování

 • V případě zájmu o stravování ve školní jídelně si musí zájemce pořídit čip v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo může využít ISIC kartu. Platba stravného probíhá výhradně zálohově bezhotovostním převodem přes účet školy. 
 • Postup bezhotovostní platby:
  • číslo bankovního účtu: 107-2330090247/0100
  • zpráva pro příjemce: příjmení a jméno, třída
  • variabilní symbol: 324
 • Stravné se hradí předem, pokud nemá strávník zaplaceno, nemůže odebrat oběd.
 • Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat. Možnost ověření stavu finančních prostředků strávníka u vedoucí školní jídelny nebo elektronicky po přihlášení na www.strava.cz .
 • Částka na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku a účet se ruší při ukončení stravování. Při každé objednávce se z účtu odečítají peníze dle kategorií strávníků.
 • Přihlásit a odhlásit oběd lze telefonicky u vedoucí školní jídelny (736 763 305) nebo na www. strava.cz.  – do 14,00 hod. předešlého dne. Oběd na daný den je možnost zrušit nejpozději do 7,30 hod. telefonicky nebo na www.strava.cz
 • Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový v kanceláři vedoucí školní jídelny.
 • Zapomene-li strávník čip na oběd, požádá v kanceláři školní jídelny o potvrzení s číslem objednávky pro kuchařky. 
 • Zákonní zástupci hradí příspěvek na školní stravování ve výši finančního normativu na
 • potraviny ve znění vyhlášky č. 10712005 Sb. a její novely č. l 7/20 l 5 Sb. o školním stravování.
 • Žáci jsou rozděleni do stravovacích skupin podle věku žáka dosaženého ve školním roce (od 1. 9. do 31. 8. následujícího roku).
 • Jídelní lístek bude vyvěšen minimálně na týden. Změna jídelníčku je vyhrazena.

4. Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Alena Wawrečková
 2. Zrušuje se předchozí znění tohoto předpisu, jeho uložení se řídí Spisovým řádem školy.
 3. Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2020

                                                                                 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close