Organizace ve škole od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

od 12. dubna 2021 bude obnovena výuka 1. stupně rotačním systémem (1 týden ve škole, 1 týden doma – distanční výuka).

Od 12. 4. 2021 budou mít prezenční výuku ve škole třídy 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 5.A
Od 19. 4. 2021 budou mít prezenční výuku ve škole třídy 1.B, 2.A, 2. B, 4.B, 5.B, 5.C

Věříme, že se děti do školy těší stejně tak, jako se těšíme my na ně.

Testování
Účast na prezenční výuce je na základě Mimořádného opatření MZ spojena s preventivním testováním. Cílem testování je umožnit návrat k prezenční výuce a současně minimalizovat riziko onemocnění. 


 • Žáci budou testování 2x týdne – v pondělí a ve čtvrtek. 
 • Žáci, kteří přijdou do školy jiný den, budou testováni neprodleně po příchodu do školy.
 • Pokud chcete, aby se Vaše dítě účastnilo prezenční výuky, musí být testováno.  
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Od třídních učitelek dostane zadanou práci na celý týden.
 • Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění Covid-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Postup v případě pozitivního testu

 • Výskyt pozitivního testu v pondělí – škola bude informovat zákonného zástupce, který si žáka neprodleně vyzvedne. Ostatní žáci zůstávají v prezenční výuce.
 • Výskyt pozitivního testu ve čtvrtek – škola bude informovat  zákonné zástupce dané třídy, ve které se vyskytl pozitivní test, všichni odchází ze školy a pro třídu pokračuje distanční výuka 
 • zákonnému zástupci, jehož dítě mělo pozitivní výsledek testu, bude vydáno potvrzení. Zákonný zástupce je povinen informovat o pozitivním testu ošetřujícího praktického lékaře svého dítěte
 • žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace (potvrzení o ukončení izolace vydává ošetřující lékař)

Ostatní opatření

 • časté větrání
 • zajištění homogenity skupin
 • jednorázové roušky nebo respirátory
 • dezinfekce rukou a povrchů
 • dodržování rozestupů

Družina

 • Ranní družina – bude v provozu od úterka 13.4.2021 od 6 hodin.
 • Odpolední družina z důvodu zajištění homogenity skupin bude pouze do 16.30 hodin

Jídelna

 • Všichni žáci, kteří se mají výuky účastnit od 12.4. 2021 mají oběd automaticky přihlášen. 
 • Pokud se žák výuky účastnit nebude a o oběd nemáte zájem, je nutné jej odhlásit prostřednictvím aplikace strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny: 736 763 305
 • Žáci ostatních tříd na distanční výuce, pokud mají zájem o odebírání oběda, je to možné za těchto podmínek:
  • Odběr pouze do jídlonosičů od 13.10 – 13.30 hodin
  • Oběd je nutné přihlásit v aplikaci strava.cz

Více informací najdete zde

Vážení rodiče, věříme, že vše společně zvládneme a děkujeme za respektování nastavených opatření.