Práce na období 15. – 19. 6. 2020

Ahoj děti,
po týdnu vás opět zdravím a pevně doufám, že jste v pohodě.
Je mi líto, že jsme minulý týden nemohli mít online hodiny, ale náhle jsem onemocněla. Příští týden budou online hodiny zase již v obvyklých časech.
Učebnice si mimo dětí, které odcházejí na gymnázium nebo z jiného důvodu, ponecháte přes prázdniny u sebe a vyměníte je za nové až v září. Můžete si o prázdniny opakovat učivo. (SMAJLÍK)
Termín odevzdání učebnic pro odcházející děti bude upřesněn.

Pondělí 15.6.2020
Český jazyk – SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM STEJNÉHO RODU
1/ učebnice str. 132/1 + žlutá tabulka
2/ str. 132/2 – na fólii, řídit se tabulkou a vzorovými větami ze cvičení 1
3/ str. 132/2 a-g ústně
4/ PS str. 32/1,2

Matematika – JEDNOTKY ČASU
1/ zopakovat převody jednotek času dle růžové tabulky na str. 41
2/ učebnice str. 41/1,2 – na fólii
3/ přečíst druhou růžovou tabulku – postup při sčítání časových údajů
4/ rozmyslet a na fólii vypočítat úlohy ze str. 41/3-6
5/ str. 41/7 – první 4 příklady

Úterý 16.6.2020
Matematika – JEDNOTKY ČASU
1/ učebnice 42/1,3 – na fólii
2/ učebnice str. 42 – slovní úlohy – výpočty na fólii, odpovědi formulovat ústně
3/ str. 42/8 – do sešitu – vyfotit a poslat

Český jazyk – SHODA PŘÍSUDKU S NĚKOLIKANÁSOBNÝM PODMĚTEM RŮZNÉHO RODU
1/ učebnice str. 133/1 – prohlédnout věty v rámečku + přečíst modrou tabulku
2/ www.ctedu.cz > 1. stupeň ZŠ > ČJ a literatura > Skladba > video Shoda přísudku s podmětem
3/ učebnice str. 133/2 + modrá tabulka
4/ učebnice str. 133/4 – na fólii, při kontrole se řídit pravidly v tabulkách
5/ PS str. 32/1,2,3 – cvičení 2 vyfotit a poslat

Vlastivěda – SAMETOVÁ REVOLUCE
1/ učebnice str. 47 – 48 přečíst
2/ www.rysava.websnadno.cz > Zápisy 5. ročník > kapitola 26 a 27
3/ str. 48 – zodpovědět otázky

Středa 17.6.2020
Český jazyk – VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ
1/ učebnice str. 135/1 a-g
2/ přečíst žluté tabulky
3/ PS str. 34/1,2

Matematika – JEDNOTKY ČASU
1/ učebnice str. 43/1 – do sešitu
2/ str. 43/4 – na fólii
3/ str. 43 – slovní úlohy – výpočty na fólii, odpovědi formulovat ústně
4/ str. 43/10 – do sešitu

Přírodověda – PRVNÍ POMOC, MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
1/ učebnice str. 89 – 94 přečíst, jak poskytnout první pomoc, jak se chovat při mimořádných událostech
2/ rozmyslet si odpovědi na otázky na str. 92 a 94
3/ zopakovat znalost důležitých telefonních čísel – str. 89
4/ vyjmenovat, co je mimořádná událost – napsat do sešitu

Čtvrtek 18.6.2020
Matematika – POVRCH KRYCHLE A KVÁDRU
1/ učebnice str. 44 – zopakovat vzorce pro výpočet obsahu krychle a kvádru – ve žlutých rámečcích
2/ str. 44/2,4,6 – vypočítat do sešitu
3/ str. 44/5,7 – narýsovat

Český jazyk – VĚTA JEDNODUCHÁ A SOUVĚTÍ
1/ učebnice str. 136/2 a-c, na papír napsat pádové otázky – určit pád slov s předložkami
2/ učebnice str. 136/3 – zopakovat podle tabulky ze str. 135 pravidlo o psaní čárek v souvětí, doplnit cvičení
3/ str. 136/4 – zopakovat pravidla pro psaní předpon s-, z-, vz- dle učebnice na str. 33 ) tabulka) , doplnit cvičení 4
4/ PS str. 34/3

Vlastivěda – OPAKOVÁNÍ – POSLEDNÍ STOLETÍ
1/ samostatně opakovat dle učebnice str. 49 – 50 – pokud neznáš odpovědi, vyhledávej je v učebnici

Pátek 19.6.2020
Český jazyk – PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ŘEČ
1/ učebnice str. 137/1 a-e
2/ žlutá tabulka – učili jsme se již ve 4. ročníku
2/ str. 137/1f + modrá tabulka – jsou zde uvedeny 3 typy přímé řeči; uvědomte si, že přímá řeč (to, co kdo říká) je označena na začátku uvozovkami dole, na konci uvozovkami nahoře;
– věty z tabulky opsat do sešitu, přímou řeč podtrhnout oranžově, uvozovací větu (udává, kdo přímou řeč pronáší – říká) podtrhnout modře
4/ PS str. 35 – dle zadání

Matematika – DESETINNÁ ČÍSLA SE TŘEMI DESETINNÝMI ČÍSLY
1/ učebnice str. 45 – pozorně si přečíst tabulku
2/ str. 45/1 – ústně
3/ str. 45/2 – na fólii – kontrolovat podle tabulky
4/ str. 45/3 – POZOR- škrtnout lze jen nuly na konci čísla!
5/ zbylé úlohy ze str. 45 – výpočty na fólii, odpovědi formulovat ústně

V pondělí se uvidíme při online hodině. Připravte si učebnice a vypracované úkoly z pondělí. Budu se na vás těšit.