Práce na období 21. – 24. 4. 2020

Ahoj děti,
posílám Vám další část učiva na příští týden.

Nezapomeňte – pondělí a středa ONLINE hodina: dívky od 13,00 hodin, chlapci od 13,30 hodin. Připravte si učebnice, papír a tužku. Budu se na Vás těšit.

Pondělí 21.4.2020.
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ zopakovat zájmena: www.ctedu.cz > 1. stupeň > ČJ a literatura > Pravopis > video Osobní zájmena
2/ učebnice str. 105 – přečíst si poučku v modrém rámečku (nahoře)
3/ cv. 105/7 – tučně vytištěná slova nahradit správným tvarem zájmen on, ona, ono
4/ str. 105 – druhá modrá tabulka
5/ cv. 105/8 – ústně nebo na fólii

Matematika – POROVNÁVÁNÍ ÚHLŮ, OSA ÚHLU
1/ www.matyskova-matematika.cz > Geometrie pro 5. ročník > videa na str. 8 (opakování o úhlech)
2/ učebnice str. 7/1,2,3 – na fólii
3/ přečíst poučku v růžovém rámečku
4/ použít průsvitný papír nebo fólii, cv. 7/4
5/ cv. 7/ 5,6,7 – dle zadání v učebnici

Úterý 22.4.2020
Matematika – DESETINNÁ ČÍSLA – PROCVIČOVÁNÍ
1/ str. 5/2 – vypočítat na fólii
2/ cv. 5/4 – ukázat na číselné ose
3/ cv. 5/ 5,6,7,8 – na fólii

Český jazyk –  SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ učebnice str. 105 – hnědá tabulka – říkat si opakovaně hlasitě (pro zapamatování) skloňování jednotlivých zájmen
2/ přečíst poučku ve žlutém rámečku
3/ str. 106/9 – na fólii – samostatně zkontrolovat dle hnědé tabulky na předchozí straně

Přírodověda – ČLOVĚK REAGUJE NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ – KOŽNÍ SOUSTAVA
1/ přečíst na str. 63 o hlavním významu kůže, prohlédnout si obrázek (vrstvy kůže)
2/ dočíst stránku
3/ opsat do sešitu obsah modrého rámečku (dole)
4/ www.rysava.websnadno Zápisy – kapitola 50

Středa 23.4.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ přečíst poučku v modrém rámečku nad cv.10
2/ na fólii doplnit cv. 106/10, vyhledat příslovce (neohebná slova, odpovídají na otázky: Kde? Kdy? Kam? Jak? Proč?)
3/ str. 106/11 -napsat do sešitu, ústně určit u podstatných jmen vzor (podstatná jména – názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů)

Matematika – PROCVIČOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1/ učebnice str. 6/1 – postup výpočtu zopakovat dle 1. dílu učebnice str. 52 – cv. 6/1 vyfotit a poslat
2/ cv.6/2 – ústně
3/ str. 6/3,4,5 – na fólii

Vlastivěda – OPAKOVÁNÍ UČIVA
1/ učebnice str. 34 – zopakovat si učivo dle otázek
2/ k opakování učiva využít videa: www.ctedu.cz > 1. stupeň ZŠ > Přírodověda Vlastivěda > Lidé a čas > videa: Josef Dobrovský a doba národního obrození, Karel Havlíček Borovský, Národní divadlo, Národní obrození, Průmyslová revoluce, Revoluce 1848 v Čechách, Věda a technika v českých zemích, Vznik Rakouska-Uherska, Marie Terezie, Josef ll. (videa jsou krátká a různě seřazená)

Čtvrtek 24.4.2020
Matematika – PROCVIČOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1/ učebnice str. 6/6,7,8 – vypočítej na fólii (cv.8 – zopakuj si pravidla pro zaokrouhlování – 2.díl. str. 52)
2/ cv. 6/9 – rozmyslet si, co je vhodné zaokrouhlit

Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ učebnice str. 106/12 – nejprve zopakovat učivo (učili jsme se již ve 4. ročníku) o příčestí minulém dle str. 130 – žlutá tabulka
2/ doplnit koncovky ve cv. 106//12 – možno na fólii
3/ splnit všechny úkoly ke cvičení
4/ zopakovat druhy přídavných jmen dle strany 71, splnit úkol 106/12 a

Přírodověda – SMYSLOVÁ A NERVOVÁ SOUSTAVA
1/ učebnice str. 64 – zopakovat lidské smysly dle učebnice (učivo již známe z nižších ročníků)
2/ zapsat smysly do sešitu
3/ přečíst str. 65 o nervové soustavě, do sešitu zapsat, které části ji tvoří + nadpis
4/ www.rysava.websnadno Zápisy  > kapitola 57 a 58, na konci každé kapitoly doplnit a podle poslední strany zkontrolovat

Pátek 25.4.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ PS str. 18/4,5,6 – po doplnění zkontrolovat dle KLÍČE na konci sešitu
2/ poprosit člena rodiny o nadiktování cv.18/7, zkontrolovat dle PS

Matematika – ARITMETICKÝ PRŮMĚR
1/ www.matyskova-matematika.cz > 5. ročník 1.díl, str. 35 – videa
2/ str.8/1 pamětné počítání – do sešitu
3/ str. 8/2 – výkladová úloha – na fólii
4/ cv. 8/ 3 -7 na fólii
5/ cv. 8/8 do sešitu