Základní škola J. A. Komenského v Lounech, jednička, dívčí škola.

Naše škola.

Hlavní prioritou školy je jazykové vzdělávání žáků, a proto se naši žáci učí cizí jazyk již od prvního ročníku. Od šestého ročníku si mohou zvolit druhý cizí jazyk z nabídky – německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk. Pro žáky pořádáme jazykové pobyty v zahraničí, umožňujeme jim skládat Cambridgeské zkoušky z anglického jazyka, mezinárodně uznávané zkoušky Fit in Deutsch z německého a DELF z francouzského jazyka.

Naše škola se také zaměřuje i na využití informačních technologií. K dispozici je nově vybavená počítačová učebna, multimediální učebna, několik interaktivních tabulí, připojení k internetu. V přízemí hlavní budovy se nachází keramická pec, která je využívána v hodinách výtvarné výchovy a v rámci několika keramických kroužků. Každý žák má k dispozici vlastní šatní skříňku.

Na naší škole budujeme příznivé sociální klima, stavíme na otevřeném partnerství jak mezi žáky a učiteli, tak mezi učiteli a vedením školy. Chráníme žáky před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy.

Motto našeho školního vzdělávacího programu „Šance pro každého“ vychází z toho, že u každého žáka lze najít oblast, ve které může vyniknout a být v ní úspěšný. Zaměřujeme se na hledání těchto oblastí a jejich rozvíjení. Někteří žáci dobře zvládají probírané učivo, jiní rádi kreslí, jsou manuálně zruční nebo výborně sportují. Chceme, aby každý žák mohl zažít pocit, že je v něčem dobrý a jedinečný. Pečujeme o žáky talentované, o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, o žáky sociálně znevýhodněné i o děti cizinců.

Pro žáky organizujeme školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské kurzy a ozdravné pobyty ve zdravotně příznivém prostředí. Pobyty přispívají k výraznému zlepšování vztahů v třídních kolektivech. Těmito pobyty zároveň zajišťujeme naplňování klíčových kompetencí, jako jsou kompetence komunikativní, sociální a personální a také kompetence občanské a pracovní. Žáci získávají vztah k přírodě a učí se respektovat jeden druhého.

Nedílnou součástí výuky jsou exkurze a výlety do blízkého okolí a do významných míst České republiky. Smyslem exkurzí je přiblížit žákům praktický život a smyslem výletů je vypěstovat vztah k našemu regionu a k celé České republice.

Snažíme se vybírat takové učivo, které bude dobře uplatnitelné v životě žáků (omezujeme encyklopedické znalosti a zaměřujeme se více na praxi). Používáme efektivní metody výuky, které vedou žáky k týmové práci, spolupráci, vzájemnému respektu a pomoci.

Učíme žáky využívat ICT a zavádíme informační a komunikační technologie do ostatních předmětů. Vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k dodržování stanovených pravidel. Pravidelně se účastníme vědomostních soutěží a olympiád, sportovních a výtvarných soutěží.