Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:
od 1. 9. 2020 se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, tito uchazeči:

[siteorigin_widget class=“WP_Widget_Custom_HTML“][/siteorigin_widget]

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.