Zápis do první třídy

Vzhledem k nastalým okolnostem se ani letos nebude konat klasický prezenční zápis do prvních ročníků, ale pouze jeho elektronická podoba. Protože Vás nechceme ochudit o možnost blíže poznat naši školu, připravili jsme tuto stránku, která Vás v rychlosti seznámí s tím nejdůležitějším, na co jsme v naší škole hrdí.

Jazykové vzdělávání

Hlavní prioritou školy je jazykové vzdělávání žáků. Proto se naši žáci učí cizí jazyk již od prvního ročníku. Od šestého ročníku si dále volí druhý cizí jazyk z nabídky – německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk. Žáci mají možnost uplatnit své jazykové znalosti v praxi během pravidelných jazykových pobytů v zahraničí, při práci na zahraničních projektech v rámci programu eTwinning či během vícedenního setkání s rodilým mluvčím. Žáci mají také možnost skládat mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka Cambridge Certificate, z němčiny zkoušky Fit in Deutsch a zkoušky DELF z francouzského jazyka.

Poznávací zájezdy

Pro žáky prvního stupně organizujeme školy v přírodě a lyžařský kurz pro 4. a 5. ročník. Na druhém stupni pak žáci vyjíždějí na adaptační pobyt v 6. ročníku a lyžařský kurz v 8. ročníku. Žákům druhého stupně také každoročně nabízíme několik zahraničních pobytů, žáci 9. ročníků pravidelně ukončují své studium na naší škole týdnem u moře. Tyto pobyty přispívají k výraznému zlepšování vztahů v třídních kolektivech, žáci získávají vztah k přírodě a pohybu, poznávají zajímavá místa či jiné kultury a učí se respektovat jeden druhého.

Školní akce

Během celého školního roku pořádáme za pomoci našich žáků několik akcí. Příkladem jsou Vánoční trhy, Den otevřených dveří nebo Rozloučení 9. ročníků. Do výuky také zařazujeme projektové dny - Den jazyků, Den učitelů, Čtenářský den a další, při kterých žáci často spolupracují napříč ročníky. Starší žáci pomáhají mladším a učí se tak vzájemnému respektu a toleranci. Zástupci z řad žáků jednotlivých tříd se pravidelně schází na schůzkách Školního parlamentu, kde se společně učí samostatnosti a spoluodpovědnosti za chod školy, vymýšlí a připravují pro všechny další akce, např. Barevný týden, Plyšákový den, Společenský den, SuperHero Day a jiné.

Moderní technologie

Jdeme s dobou, a proto připravujeme žáky na život, jehož nedílnou součástí jsou moderní technologie. Učíme žáky využívat ICT a zavádíme informační a komunikační technologie do ostatních předmětů. V hodinách informatiky se žáci učí používat různorodé nástroje, stříhají vlastní videa a velký důraz je kladen na logické myšlení, programování a základy robotiky. Ve výuce se tak žáci mohou setkat s OzoBoty, roboty LEGO Mindstorms EV3, ale naučí se také používat a ovládat fotoaparát i dron. V hodinách všech předmětů mají naši žáci možnost pracovat s iPady.

Vybavení školy

Škola disponuje plně vybavenou počítačovou učebnou a nově také učebnou přírodních věd umožňující provádění chemických a fyzikálních pokusů, a učebnou cizích jazyků, která svým vybavením napomáhá rozvíjení jazykových dovedností žáků zejména v oblasti mluvení a poslechu. Součástí vybavení školy jsou interaktivní tabule v každé třídě, bezdrátové připojení k internetu „eduroam“ a odpočinkové koutky na chodbách. Nechybí nám ani školní dílny keramickou pecí, která je využívána v hodinách výtvarné výchovy a v rámci školních kroužků. Každý žák má k dispozici vlastní šatní skříňku, čip nebo ISIC kartu pro přístup do školy

Jak na zápis

Jak zapsat své dítě na naši školu?

Klikněte na ZAPSAT SE NA JEDNIČKU a vyplňte elektronickou žádost o přijetí Vašeho dítěte. Žádost bude aktivní od 12. do 20. dubna 2021. Nezapomeňte uvést Váš email.
Vyplněná žádost Vám přijde na zadaný email společně s registračním číslem Vašeho dítěte a dalšími informacemi pro Vás.
Žádost, prosím, vytiskněte, podepište a společně s kopií rodného listu Vašeho dítěte doručte k nám do školy jedním ze způsobů:

- do datové schránky školy w8ewgvx
- emailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zapis@zsjak.cz
- vhozením do schránky, která je umístěna u hlavních dveří školy
- poštou na adresu: ZŠ J. A. Komenského Louny, zápis 2020, Pražská 101, 44001 Louny
- osobně ve dnech 21. a 22. 4. 2021 (služba ve vestibulu školy žádost převezme, v  nutných případech - pokud nemáte možnost připojení k  internetu nebo nemáte tiskárnu, s  Vámi vyplní a vytiskne).
- 21. 4. od 9 - 14 hodin
- 22. 4. od 12 - 16 hodin

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude uveřejněn na webových stránkách školy do 10. května 2021.

Jak žádat o odklad školní docházky pro Vaše dítě?

Postupujte stejně jako u přijetí, jen v žádosti zaškrtněte políčko Žádost o odklad - ano.

Na Vámi uvedený email dostanete žádost o odklad, kterou, prosím, vytiskněte a doručte do školy jedním z výše uvedených způsobů.

NEZAPOMEŇTE:
K žádosti o odklad je nutné přiložit další dva dokumenty:

- Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
- Doporučující posouzení odborného lékaře, nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče,
Budete-li mít jakékoli problémy s online zápisem, neváhejte nás kontaktovat (emailem - zapis@zsjak.cz)

Těšíme se na setkání s Vámi. Termín společné schůzky však nejsme v tuto chvíli schopni přesně sdělit. Určitě Vás budeme včas informovat.

Mgr. Dana Tužilová
ředitelka školy

 

Kritéria pro přijetí do první třídy naleznete ve formátu PDF ZDE.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close